به نام  خدا

نام و  نام خانوادگی :                                                       
 

 
عدد داخل جدول را بخوانید .                   یکی     ده تایی      صد تایی
                                                                    
                                                                 3            14               6

الف) 643                    ب) 743                ج) 742                 د) 346

 

2

اگر در عدد 2475 رقم چهار را برداریم کدام عدد به  دست آمده است؟

الف) 475                  ب) 275                  ج)  75                 د) 247

3

حاصل تفریق 355 700 کدام  مورد است؟

الف) 400                 ب) 345                  ج) 455               د)  355

4

اگر در تفریق عدد دوم را با باقی مانده جمع و  حاصل جمع مساوی عدد اول باشد، این عمل ................ است.

الف) باقی مانده         ب) امتحان تفریق    ج) حاصل جمع  د) عدد سوم

5

ده صدتایی یعنی ........................

الف) 1000                 ب)  100                  ج) 10                 د) 10000

6

عدد چهار هزار و دو کدام مورد است ؟

الف) 2040                 ب)  402                  ج)  4020              د)  4002

7

4000 متر و 3 کیلومتر روی هم چند کیلومتر است؟

الف) 4300                 ب) 7000                ج) 7                    د) 3400

8

بزرگترین عدد چهار رقمی با رقمهای 2 ، 1، 5 و 4   :

الف) 254                    ب) 2415                ج) 5241             د) 5421

9

3 کیلوگرم و 3 گرم روی هم چند گرم است:

الف) 6 گرم               ب) 3003 گرم          ج) 3300 گرم       د) 3000 گرم

10

به مثلثی که دو ضلع هم اندازه داشته باشد    ................... می گویند.

الف) مثلث می گویند.                              

 ب) مثلث متساوی الساقین می گویند.

ج) مثلث متساوی الاضلاع می گویند.        

 د) الف و ب درست است.  

 

11

 8 مرغ و 4 گوسفند در یک مزرعه هستند.چند پا روی زمین است؟

الف )12                ب ) 24                 ج ) 32                 د ) 48

 12

 کدام  ضرب مربوط به شکل روبرو است؟

                            (  OOO )     ( OOO )     ( OOO )

الف)3×4              ب )4×3               ج ) 3×3                د ) گزینه ب و ج  

13

حاصل ضرب هر عدد در صفر برابر است با …………

الف) 1                 ب) صفر                 ج)  همان عدد             د) هیچکدام

 

14

بهترین وسیله برای کشیدن دایره ……………  است.

الف) خط کش           ب) سکه                  ج) گونیا                     د) پرگار

 

15

دو برابر شعاع دایره ای 18 سانتی متر است. قطر این دایره چقدر  است؟

الف ) 9 سانتی متر                                    ب) 36 سانتی متر     

 ج) 18 سانتی متر                                      د ) 32 سانتی متر

16

اگر طول و عرض مستطیلی را دو برابر کنیم، محیط آن چند برابر می شود؟

الف )2برابر            ب )3برابر                 ج) 4 برابر                 د) 5  برابر  
 

17

در جای خالی کدام عدد نوشته تا تساوی درست شود.       

   ..... × 4 + (7 × 4) = (13 × 4)

الف) 3                          ب) 4                       ج) 6                            د) 5

18

قیمت یک دفتر دو برابر قیمت یک خودکار است. با  قیمت 4 دفتر چند خودکار می توان خرید؟

الف)4                        ب ) 6                      ج ) 8                       د) 12     

19

عددی را دو قسمت کردیم، سپس آن را در سه ضرب  کردیم، حاصل مساوی 15 شد. آن عدد چند است؟

الف)4                        ب ) 6                     ج )   8                      د) 10                                                 

20

دو برابر شکلات مریم، سه برابر شکلات مینا می  باشد. اگر شکلات مریم 9 عدد باشد، مینا چند شکلات دارد؟

الف)27                      ب )18                    ج )9                        د ) 6

 

 خدانگهدارتان  بای بای